Zgodnie z art. 29 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:

    kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
    przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
    przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Przewodniczący komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z głosem doradczym.

 

Członkowie OKR
Barbara Gawrońska-Piechocka
Grażyna Jeżewska    
Bogusław Joniec    
Iwona Juszkiewicz    
Tomasz Śmigasiewicz