Zgodnie z art. 2 ustawy o izbach lekarskich okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków. Wg art. 21 organami okręgowej izby lekarskiej są:

  1. okręgowy zjazd lekarzy,
  2. okręgowa rada lekarska,
  3. okręgowa komisja rewizyjna,
  4. okręgowy sąd lekarski,
  5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy.

Zgodnie z art. 25 okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Wg art. 14 kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt. 2 i 3.
Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.

Wg art. 35 najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy. Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:

  1. Naczelna Rada Lekarska,
  2. Naczelna Komisja Rewizyjna,
  3. Naczelny Sąd Lekarski,
  4. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.