Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

  1. przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
    1. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
    2. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich,
  2. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
  3. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  4. składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
  5. prowadzi bieżące sprawy izby,
  6. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.

 

Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej w kadencji 2018 - 2022