Zgodnie z art. 1 ustawy o izbach lekarskich Samorząd Lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.
W szczególności organizacja, sposób działania oraz kompetencje Izb Lekarskich wynikają z następujących aktów prawnych:

1.    Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
2.    Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
3.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich
4.    Kodeks Etyki Lekarskiej

Akty prawne NRL III kadencji
5.    Uchwała NRL nr 2/98/III
6.    Uchwała NRL nr 18/98/III
7.    Uchwała NRL nr 80/99/III w sprawie obszarów, siedzib i nazw OIL
8.    Uchwała NRL nr 81/99/III
9.   Uchwała NRL nr 1/85/00/III
10.    Obwieszczenie Prezesa NRL nr 1/01/III
11.    Uchwała NRL nr 1/119/01/III
12.   Uchwała NRL nr 19/137/01/III
13.   Uchwała NRL nr 20/138/01/III
14.   Uchwała NRL nr 23/141/01/III

Akty prawne NRL I i II kadencji
15.    Uchwała NRL nr 17/90/I
16.    Uchwała NRL nr 49/91/I
27.    Uchwała NRL nr 67/92/I
18.    Uchwała NRL nr 4/94/II
19.    Uchwała NRL nr 8/94/II
20.    Uchwała NRL nr 54/95/II
21.    Uchwała NRL nr 86/96/II
22.    Uchwała nr 9 IV KZL z 12.12.1997


Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:

 •     sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
 •     ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
 •     reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
 •     integrowanie środowiska lekarskiego,
 •     zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 •     współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
 •     prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
 •     zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,
 •     wykonywanie innych zasad określonych odrębnymi przepisami.


Zadania określone powyżej samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:

 •     przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
 •     negocjowanie warunków pracy i płac,
 •     sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
 •     współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
 •     przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
 •     opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,
 •     opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
 •     prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
 •     sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,
 •     występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
 •     współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.