Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Mandat delegata trwa 4 lata. Do jego obowiązków należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.
Wg art. 23 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:

 1.     z własnej inicjatywy,
 2.     na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3.     na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4.     na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

W myśl w/w ustawy głównymi zadaniami okręgowego zjazdu lekarzy jest:

 1.     podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 2.     ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie budżetu izby;
 3.     rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 4.     rozpatrywanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 5.     uchwalanie regulaminów:
        -  okręgowej rady lekarskiej,
        -  okręgowej komisji rewizyjnej;
 6.     ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 7.     dokonywanie, spośród delegatów na zjazd, wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 8.     dokonywanie spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujacy okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 9.     określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

 

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 marca 2022r.

o wynikach wyborów Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art 33 ust. 1 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiących załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (tekst jednolity uchwały stanowi załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r.), na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 marca 2022 r., obwieszcza się co następuje:

§1

            W wyniku przeprowadzonych wyborów na XL Okręgowym Sprawozdawczo –Wyborczym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres IX kadencji 2022-2026 wybrani zostali:

1/Joniec Ewa

2/ Małmyga Jolanta

3/ Marczyk Tomasz