Szanowni Państwo,

w dniu 27 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Finansów Publicznych i Zdrowia Sejmu RP podczas którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Przed rozpoczęciem głosowań na wniosek posłanki Krystyny Skowrońskiej udzielono głosu Wiceprzewodniczącej Forum Związków Zawodowych (FZZ) Pani Krystynie Ptok, która przedstawiła wypracowany wewnętrzny i tymczasowy - na 2021 r. - konsensus w sprawie w/w ustawy (informowaliśmy Państwa o tym w poprzedniej informacji). Natomiast Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, W dniu 26 maja 2021 r., wysłał do wszystkich parlamentarzystów pismo z ustalonymi nowymi współczynnikami wynagrodzenia, aby zapoznali się z tą propozycją.

Po wystąpieniu Wiceprzewodniczącej FZZ, udzielono głosu Przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Pani Marii Ochman, która poprosiła posłów o jak najszybsze przyjęcie tej ustawy. Stwierdziła też, że w spotkaniu podczas którego wypracowano w/w konsensus brała udział tylko jedna organizacja związkowa i Przedstawiciele samorządów zawodowych, którzy nie mają uprawnień decyzyjnych, a także, że nie jest to stanowisko wszystkich organizacji związkowych, czy organizacji zrzeszających pracowników ochrony zdrowia. Jednocześnie podziękowała za przychylne ustosunkowanie się do propozycji wzrostu wynagrodzeń opracowanych przez Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia (zawody medyczne nie są w nim reprezentowane) zaznaczając, że zaplanowano spotkanie, podczas którego będzie omawiana kwestia uszeregowania grup pracowników ochrony zdrowia.

Należy zatem przyjąć, że w ocenie Pani Marii Ochman, wypracowany przez Przewodniczących Związków Zawodowych zrzeszonych w Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych i Prezesów wszystkich samorządów zawodowych zawodów medycznych konsensus nie jest głosem środowisk medycznych i nie należy go brać pod uwagę, a propozycja Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia staje się jedynym właściwym i zaakceptowanym dokumentem.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że nie był to głos reprezentatywny dla środowisk medycznych.

Wszystkie poprawki zgłoszone do projektu w czasie drugiego czytania, po negatywnej ocenie strony rządowej, zostały odrzucone przez połączone Komisje Finansów Publicznych i Zdrowia Sejmu RP.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL