Zapraszamy do śledzenia aktualności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszej Gminie. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej informacji na temat postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) w sprawie dotyczącej publicznych wypowiedzi (w formie tzw. listów otwartych i apeli do Prezydenta i Rządu RP opublikowanych pod koniec ubiegłego roku, podpisanych przez pewną grupę lekarzy i lekarzy dentystów) dotyczących pandemii, które mogą być niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Pewna część lekarzy, których dotyczy to postępowanie, często wypowiada się publicznie (głównie za pośrednictwem internetu) na temat tego postępowania, nie tylko krytykując działania organu Naczelnej Izby Lekarskiej, jakim jest NROZ, ale także podważając jego uprawnienia – a tym samym uprawnienia całego samorządu lekarskiego – do prowadzenia tego rodzaju postępowania i sugerując, że narusza to ich prawa, zwłaszcza prawa do swobody wypowiedzi.

Koleżanki i Koledzy,

Po raz pierwszy w historii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zdarzyło się, że Minister Zdrowia, korzystając z przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r. zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej.

Do Sądu Najwyższego skierowano uchwałę Nr 1/21/VIIINaczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr 1/17/VIIz dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty (PWZ) oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wnosząc o jej uchylenie w całości. Sprawa ma charakter precedensowy i dotyczy ważnego zagadnienia – przyznawania PWZ w „uproszczonym” trybie lekarzom posiadającym dyplomy uzyskane poza Unia Europejską.

Przedmiotem skargi jest zgodność naszej uchwały dotyczącej trybu przyznawania tym osobom PWZ z regulacją przyjętą w niedawno znowelizowanej ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dodane art. 7 ust. 2a -2k i art. 7 ust. 9-22 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Minister Zdrowia zarzuca, że wymóg samorządu lekarskiego potwierdzenia znajomości języka polskiego przez kandydatów ubiegających się o PWZ nie wynika z przepisów. Sprzeczne z prawem określono również wymaganie orzeczenia o stanie zdrowia kandydata wydanego przez lekarza medycyny pracy. Dodatkowo Minister uważa, że w sytuacji, gdy uprzednio wydał decyzję udzielającą danej osobie zgody na wykonywanie zawodu, okręgowa rada lekarska nie powinna badać dokumentów przedłożonych przez kandydata i prowadzić pełnego postępowania administracyjnego, oceniając tę procedurę za zbędną.

Do Sądu Najwyższego złożyłem w tej sprawie obszerne pismo procesowe, stanowiące odpowiedź na skargę Ministra Zdrowia. W piśmie tym wskazałem, że wszystkie zarzuty Ministra są niezasadne. Podkreśliłem, że podjęta przez Naczelną Radę Lekarską uchwała miała oparcie w opinii wybitnego znawcy prawa administracyjnego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji i Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z opinii naszego eksperta wynika, że wymóg znajomości języka polskiego jest konstytucyjnym wymogiem kwalifikacyjnym, uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Zaznaczyłem, że wymóg znajomości języka polskiego znajduje swoje odzwierciedlenie także w prawie unijnym, które Polska zobowiązana jest stosować. Nie mają także podstaw zarzuty Ministra dotyczące sposobu potwierdzania przez kandydatów stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu, bowiem stan zdrowia jest jedną z przesłanek warunkujących możliwość ubiegania się o PWZ i powinien dotyczyć w równym stopniu wszystkich osób wykonujących zawód lekarza.

W odpowiedzi przekazanej Sądowi Najwyższemu zdecydowanie zanegowałem stanowisko, że po wydaniu przez Ministra Zdrowia decyzji o zgodzie na wykonywanie zawodu przez lekarza mającego dyplom uzyskany poza UE, okręgowa rada lekarska powinna bez odrębnego postepowania przyznać mu PWZ. Taki pogląd Ministra nie znajduje żadnego uzasadnienia w doktrynie prawa administracyjnego ani w przepisach prawa.

Wytknąłem również brak związku pomiędzy sformułowanymi przez Ministra Zdrowia zarzutami dotyczącymi tylko niektórych postanowień uchwały NRL a wnioskiem o uchylenie zaskarżonej uchwały w całości. Z uwagi na zaskarżenie tylko dwóch przepisów uchwały nr 1/21/VIIInie ma podstaw do uchylenia jej w całości. Mogłoby to spowodować uchylenie również tych przepisów, które żadnego „podejrzenia” niezgodności z omawianymi przepisami nie wykazują, co wywołałoby wątpliwości przy orzekaniu przez okręgowe rady lekarskie w sprawach PWZ.

Bardzo istotne jest również to, że Sąd Najwyższy otrzymał w moim piśmie jednoznaczną informację, że - wbrew sugestiom wynikającym z zaskarżenia uchwały przez Ministra Zdrowia - samorząd lekarski nie jest przeciwny przyznawaniu lekarzom spoza UE prawa wykonywania zawodu. Wskazałem, że dotychczas na 137 wniosków złożonych na podstawie nowych przepisów art. 7 ust. 2a i art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 80 zostało już rozpatrzonych przez okręgowe rady lekarskie. Wśród tych 80 spraw, w 74 podjęto uchwały o przyznaniu PWZ. Oznacza to, że okręgowe rady lekarskie przyznały PWZ w ponad 90% rozpoznanych spraw. Powyższe dowodzi, że przywołane wyżej przepisy ustawy są przez organy samorządu lekarskiego stosowane i stanowią podstawę decyzji przyznających uprawnienia zawodowe w Polsce. Dotychczas okręgowe rady lekarskie wydały jedynie 6 uchwał o odmowie przyznania PWZ, najczęściej w sprawach, w których wnioskodawca nie przedstawił żadnych lub wszystkich dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania wymogów określonych w przepisach - przedstawiając np. jedynie decyzję Ministra Zdrowia o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. W takich sytuacjach, wydanie uchwały odmownej było każdorazowo poprzedzone bezskutecznym wezwaniem wnioskodawcy do uzupełnienia braków w dokumentacji, potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

Z uwagi na precedensowy charakter sprawy i konieczność weryfikacji naszej uchwały, nie tylko przez pryzmat znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale też pod kątem zastosowania norm Konstytucji RP przy uwzględnieniu prawa unijnego - dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - zwróciłem się do Sądu Najwyższego o jej rozpatrzenie na rozprawie, a nie na posiedzeniu niejawnym. Rozprawa umożliwi nam zreferowanie w pełni naszego stanowiska i obszerne odniesienie się do zarzutów Ministra, a także na przedstawienie negatywnych skutków dla pacjentów, jakie wiązałyby się z zaakceptowaniem stanowiska Ministra Zdrowia.

Liczę na to, że Sąd Najwyższy wnikliwie przyjrzy się tej sprawie, dokona wszechstronnej oceny przepisów z uwzględnieniem przebiegu prac legislacyjnych nad tą kontrowersyjną ustawą oraz uszanuje wynikającą z Konstytucji autonomię decyzyjną samorządu lekarskiego w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu lekarza, w tym nad każdorazowym badaniem przesłanek warunkujących dostęp do naszego zawodu.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

--

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 czerwca (piątek) 2021r.  biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

w dniu 27 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Finansów Publicznych i Zdrowia Sejmu RP podczas którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

W bieżącym numerze Gorzowskiego Biuletynu Lekarskiego zamieszczona została proponowana lista imienna członków rejonów wyborczych w IX kadencji 2022-2026.

W przypadku chęci zmiany rejonu wyborczego proszę o dostarczenie do siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Gorzowie Wlkp. Wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego w terminie do 20.06.2021 (osobiście, listownie lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 Wzór wniosku jest dostępny na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.:

www.oilgorzow.pl w zakładce: WYBORY

Na stronie tej dostępny jest również wzór wniosku o utworzenie nowego rejonu wyborczego (rejon nie może liczyć mniej niż 25 członków).

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Gorzowie Wlkp.

Jolanta Małmyga

 

Rejony wyborcze:

K9.1 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

K9.2 POZ- miasto Gorzów i powiat gorzowski

K9.3 Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna

K.9.4 Powiaty_ gorzowski,międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, suleciński

K9.5 Lekarze dentyści

Szanowni Państwo,

W dniu 1 kwietnia br. Prezes NRL Andrzej Matyja wspólnie z prezesami dwóch samorządów zawodów prawniczych  – Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócił się do Ministra Finansów o przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu nowych kas fiskalnych (tzw. kas online), co najmniej o 6 miesięcy.

Kasy rejestrujące typu online mają zastąpić kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Obecnie termin obowiązkowego wprowadzenia nowych kas rejestrujących w stosunku do niektórych grup podatników, w tym podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, ustalono na dzień 1 lipca 2021 r. W gestii Ministra Finansów leży natomiast wydanie rozporządzenia, na mocy którego termin te może zostać przedłużony (tak art. 145b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług)

 W piśmie do Ministra Finansów trzy samorządy zawodowe argumentowały, że dla podatników z branży medycznej oraz dla podatników z branży prawniczej skutki wywołane epidemią są dotkliwie odczuwane, co przejawia się głównie w ograniczeniu przychodów, przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności, np. w pozycji wydatków na środki zabezpieczenia przeciwko zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. W takich realiach poniesienie wydatku związanego z zakupem nowej kasy rejestrującej staje się dodatkowym obciążeniem. Wskazano również na spory nakład pracy, jaki zawsze towarzyszy wprowadzeniu nowej technologii, w tym konieczność wyszukania optymalnego sprzętu i jego dostawcy, składanie w zakreślonym terminie wniosków o zwrot części nakładów, zapoznawanie się z nowymi urządzeniami. Uzasadniało to zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych przesunięcie terminu obowiązkowego wprowadzenia nowych kas fiskalnych co najmniej o 6 miesięcy.

W pisemnej odpowiedzi z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Znak: PT7.8160.30.2021.BRAI.422) Ministerstwo Finansów Departament Podatku od Towarów i Usług nie zgodziło się na przesunięcie tego terminu. Ministerstwo Finansów wskazało jednak, że podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W ocenie Ministerstwa Finansów odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy online od podatku należnego jest znaczącym wsparciem dla podatników, którzy są zobowiązani do wymiany kasy fiskalnej. Dodatkowo Ministerstwo Finansów wskazało, że na mocy art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika, organ podatkowy może odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Michał Kozik

 radca prawny

 Naczelna Izba Lekarska   

"Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim"

Dzięki wsparciu funduszy europejskich Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje badania przesiewowe raka płuc z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej.
W ramach programu odbywa się: wizyta kwalifikacyjna do badania, badanie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) płuc oraz wizyta wynikowa wraz z poradnictwem antynikotynowym po badaniu NDTK. W zależności od zmian wykrytych w pierwszym badaniu, będzie ono powtarzane po 3, 6 lub 12 miesiącach.
Badania w ramach programu realizowane są poza standardową ścieżką systemu ochrony zdrowia, stąd czas oczekiwania na diagnostykę jest maksymalnie skrócony.

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii – Organizatora Merytorycznego oraz BATUMI Conference & Event Agency – Organizatora logistycznego, serdecznie zapraszamy do udziału w kursie on-line „Szczepienia ochronne z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19”.

 kurs ptw

 

Celem kursu jest przekazywanie wśród pracowników ochrony zdrowia najaktualniejszej wiedzy w zakresie szczepień ochronnych z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19.

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych - w tym lekarzy i pielęgniarek, a wykłady prowadzone są przez  specjalistów PTW w zakresie wakcynologii. Udział w kursie oraz ukończenie testu online podsumowującego wydarzenie uprawnia do otrzymania certyfikatu.


Najbliższe terminy, na które prowadzone są zapisy to 16-17 kwietnia oraz 11-12 czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem kursu na stronie internetowej oraz do rejestracji przez formularz zgłoszeniowy jako członkowie Partnerskiej Izby Lekarskiej.

Szanowni Państwo,

wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w związku z wejściem w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, nie mogą realizować specjalizacji w ramach wolontariatu i mają trudności z przekształceniem ich dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne (co wiąże się z przerwaniem szkolenia specjalizacyjnego), prosimy o kontakt drogą mailową z sekretariatem Naczelnej Izby Lekarskiej z adnotacją „do Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Michała Bulsy”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszystkie zebrane informacje w tej sprawie zostaną przekazane przez Naczelną Izbę Lekarską do Ministerstwa Zdrowia w celu znalezienia jak najlepszego rozwiązania, jak i pokazania skali problemu.

Więcej o zmianie przepisów tutaj: https://nil.org.pl/aktualnosci/5314-ukonczenie-specjalizacji-na-wolontariacie-jest-niemozliwe

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Z żalem informujemy, że dnia 28.02.2021 r. zmarł Lekarz Rodzinny Krzysztof Zienkiewicz pracujący  w MEDICA S.C w Gorzowie Wielkopolskim.

Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się dnia 05.03.2021 r o godzinie 12.00 w Międzyrzeczu.

Szanowni Państwo,

od 2021 r. funkcjonuje nowy system składania wniosków o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy do 35 roku życia.

Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy i warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich.

Wnioski można składać pod adresem: https://stypendia.nil.org.pl/, znajdują się tu również wszelkie informacje odnośnie stypendiów.

stypendia

 

„Z głębokim smutkiem i w poczuciu nieodżałowanej straty przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi dr. Mariusza Króla, czynnie działającego w samorządzie lekarskim
pełniącego funkcję Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej II kadencji oraz
Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego obecnej, VIII kadencji,
wspaniałego, serdecznego i pełnego dobroci Człowieka.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia
składają koleżanki i koledzy z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.”

Obowiązujące od początku 2020 roku e-recepty okazały się doskonałym rozwiązaniem wielu problemów, wywołanych przez epidemię COVID-19. Stanowiły jednocześnie kolejny krok, po teleporadach i elektronicznych zwolnieniach, na drodze do informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. Ten marsz ku pełnej cyfryzacji usług medycznych staje się coraz szybszy. W styczniu 2021 roku wejdzie do codziennej praktyki e-skierowanie.

Apel (PDF)

KOLEŻANKI , KOLEDZY
W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim informujemy, że ustawą z dnia 28 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem pandemii COVID – 19 zostaliśmy jako samorząd lekarski zobowiązani do przekazania do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia  wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii – art. 47 ust. 1 a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
W związku z powyższym, jeżeli Pani / Pan spełnia którykolwiek z warunków zwolnienia od pracy przy zwalczaniu epidemii, o którym mowa w art. 47 ust. 3 ww. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prosimy o przekazanie do Izby Lekarskiej oświadczenia. W załączeniu przesyłam wzór oświadczenia.  
Przekazanie do nas oświadczenia jest całkowicie dobrowolne – jednak jego nie przekazanie może spowodować, że zostanie Pani / Pan umieszczony w wykazie osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Oświadczenie może być przekazane na piśmie lub przesłane pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jeśli dysponuje Pani / Pan kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenie może być przesłane w wiadomości email opatrzonej takim podpisem.
Przekazane dane nie będą weryfikowane, a  samorząd lekarski będzie działał w zaufaniu do przekazanych przez Panią/Pana informacji.
Z uwagi na terminy narzucone ustawą, jeżeli Pani/Pan spełnia którykolwiek z warunków zwolnienia od pracy przy zwalczaniu epidemii, prosimy o niezwłoczne  złożenie oświadczenia.

PREZES OIL W GORZOWIE WLKP.  EWA  JONIEC
      

Oświadczenie lekarz do skierowania

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 w ciągu ostatnich miesięcy jesteśmy świadkami niepokojącego pogłębiania się podziału środowiska medycznego. Zarzuty i oskarżenia, które pojawiają się zarówno na zamkniętych forach internetowych, jak i w przestrzeni publicznej, uważamy w obecnej sytuacji za skrajnie nieodpowiedzialne i szkodliwe, bez względu na to, kto jest ich adresatem, a kto autorem.

Koleżanki i Koledzy,

w nocy Komisja Zdrowia przegłosowała projekt o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Wśród 28 głosujących, 21 było za, 1 przeciw, 6 wstrzymało się. Ustawa jest przedstawiana jako ukłon w stronę środowiska medycznego i spełnienie naszych postulatów – nic bardziej mylnego.

Dzień dobry, 

W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych kornawirusem i coraz większym obłożeniem miejsc przygotowanych do hospitalizacji tej grupy pacjentów, a także coraz większymi brakami personelu medycznego spowodowanymi przymusową izolacją lub kwarantanną czy niezdolnością do pracy związaną z chorobą lub opieką nad dzieckiem Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc i wsparcie lekarzy działających na tzw. pierwszej lini fronu walki z koronawirusem. 

Potrzebni są lekarze chętni do podjecia pracy szczególnie w oddziale zakaźnym. 

Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście mogli Państwo nasz apel skierować do członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie,może wśród nich znajdzie się ktoś, kto zechce wesprzeć gorzowski szpital w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

Osobom zainteresowanym więcej informacji na ten temat udzielą: 

Iwona Pestrowicz - dyrektor ds. lecznictwa - tel. 664 499 379

Krzystzof Kaczmarek - lekarz naczelny - tel. 795 565 666

Agnieszka Wiśniewska

asystent zarządu ds. kontaktów z mediami
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7 331 220

Pismo (PDF)

Odnosząc się do depeszy Polskiej Agencji Prasowej „Izby lekarskie niechętnie kierują personel medyczny do walki z epidemią”, publikowanej w wielu mediach, zwracamy się z prośbą o nierozpowszechnianie zawartych w niej fałszywych informacji.
Nieprawdziwe informacje przytoczono m.in. we fragmencie tekstu: „Wojewodowie zwrócili się z prośbą do izb zrzeszających lekarzy o kierowanie personelu medycznego do pracy w związku z koronawirusem. Ich apel nie spotkał się z odzewem kadry medycznej. W niektórych województwach izby nie skierowały żadnej osoby”.

Faktem jest, że izby nie mają żadnej możliwości prawnej kierowania kogokolwiek do zwalczania epidemii. Takie prawo ma tylko wojewoda w ustawowo określonym zakresie. Ministerstwo Zdrowia może zwrócić się do Naczelnej Izby Lekarskiej o listę lekarzy – przez sześć miesięcy epidemii nie zrobiono tego.
Ponadto należy podkreślić, że oddelegowanie do pracy w innym miejscu tworzy problem braku lekarza w miejscu, gdzie dotychczas pracował. W Polsce nie ma rezerw lekarzy – jest niedobór – mamy najmniej lekarzy w Unii Europejskiej (2,2 na tysiąc mieszkańców). Pacjenci z chorobami innymi niż COVID-19 również potrzebują opieki.
Nie zapominajmy również, że 27% lekarzy i 44% pielęgniarek ma więcej niż 60 lat.

Lekarze od dawna alarmują o niewydolności systemu ochrony zdrowia, który wymaga pilnych reform. W obliczu epidemii, która jeszcze bardziej obnażyła problemy ochrony zdrowia, medycy potrzebują realnego wsparcia, a nie codziennych, nieprawdziwych, obraźliwych informacji na swój temat, rozpowszechnianych przez niektórych polityków i media.


W imieniu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich,
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
(-) dr n. med. Magda Wiśniewska

 

Apel do mediów (PDF)

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
Po interwencji Prezesa NRL kol. Andrzeja Matyi w Ministerstwie Zdrowia, pojawiła się możliwość pozyskania szczepionek przeciwko grypie dla lekarzy i lekarzy dentystów. Dotyczy to głównie lekarzy, niemających kontraktu z NFZ lub pracujących w podmiotach mających umowę z NFZ, którzy jednak przez te podmioty nie zostali zgłoszeni do zaszczepienia. Dlatego też zwracam się z prośbą o bardzo pilną informację (najdalej do środy  07.10.2020) o osobach chętnych do zaszczepienia, by przekazać do Naczelnej Izby Lekarskiej zapotrzebowanie na szczepionki. Jesteśmy zobowiązani do sporządzenia list imiennych.
Ewa Joniec

pismo (PDF)

Pismo (PDF)

Załącznik (.DOC)

Koleżanki i Koledzy Lekarze,

uprzejmie proszę o zgłaszanie Naczelnej Izbie Lekarskiej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o podmiotach leczniczych, które nałożyły na lekarzy obowiązek poniesienia (całości lub części) kosztów zlecanych przez nich pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. Do zgłoszenia można dołączyć zanonimizowaną kopię umowy, w której pojawia się klauzula pomniejszająca wynagrodzenie lekarza o koszty zlecanych badań.

Negatywną ocenę tego zjawiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło już w stanowisku nr 124/19/P-VIII z dnia 19 grudnia 2019 r. Prezydium NRL uważa, że wynagrodzenie lekarza powinno być ustalane w oparciu o jego wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz nakład pracy i nie powinno być pomniejszane o koszt zleconych przez tego lekarza badań. Systemy wynagradzania lekarzy, przewidujące pomniejszanie wynagrodzenia o koszt zleconych badań diagnostycznych, mogą bowiem skłaniać lekarzy do odstępowania od zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej standardów leczenia i diagnostyki.

Teraz mamy potwierdzenie, że podobnego zdania jest Rzecznik Praw Pacjenta. W piśmie z dnia 15 września 2020 r. (znak: RzPP-DPR-WPZ.420.40.2020.PP) Rzecznik wskazał, że prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w zakresie takiej organizacji pracy podmiotów leczniczych, która przewiduje po stronie lekarzy obowiązek poniesienia (całości lub części) kosztów zlecanych przez nich pacjentom badań diagnostycznych, w tym laboratoryjnych. W praktyce oznacza to, że od wypracowanego przez lekarza wynagrodzenia są odejmowane koszty zleconych badań diagnostycznych. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta praktyka taka narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Naczelnej Izby Lekarskiej o przekazanie mu danych potwierdzających stosowanie przez niektóre podmioty lecznicze postanowień umownych, z których wynika, że lekarz jest obciążany kosztami zlecanych badań. Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów o przekazanie tych informacji, które przyczynia się do poprawy standardów określających zasady wynagradzania za naszą pracę.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Andrzej Matyja

Prezes NRL

"Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi dr  Zdzisława Zadrożnego
  Msza święta żałobna odprawiona zostanie w dniu 17.09.2020r. o godz.  19.30 w Kościele Św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gwiaździstej  12 a

W przypadku większości osób z chorobą COVID-19 izolację i środki ostrożności można przerwać 10 dni po wystąpieniu objawów i ustąpieniu gorączki na co najmniej 24 godziny, bez stosowania leków obniżających gorączkę i z poprawą innych objawów.

Ograniczona liczba osób z ciężką chorobą może wytworzyć wirusa zdolnego do replikacji powyżej 10 dni, co może uzasadniać przedłużenie okresu izolacji i środki ostrożności do 20 dni od wystąpienia objawów; rozważyć konsultację z ekspertami ds. kontroli zakażeń.

W przypadku osób, u których nigdy nie wystąpią objawy, izolację i inne środki ostrożności można przerwać 10 dni po dacie pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR na RNA SARS-CoV-2.

Rola testów PCR 2 dla przerwania izolacji lub środków ostrożności

W przypadku osób z poważnym obniżeniem odporności można rozważyć strategię opartą na testach w porozumieniu z ekspertami od chorób zakaźnych. W przypadku wszystkich innych strategia oparta na testach nie jest już zalecana, z wyjątkiem zaprzestania izolacji lub środków ostrożności wcześniej niż miałoby to miejsce w ramach strategii przedstawionej powyżej.

Rola testu PCR 2 po przerwaniu izolacji lub środków ostrożności

W przypadku osób, u których wcześniej zdiagnozowano objawowe COVID-19, które pozostają bezobjawowe po wyzdrowieniu, nie zaleca się ponownego badania w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia objawów pierwotnego zakażenia COVID-19.

W przypadku osób, u których wystąpią nowe objawy zgodne z COVID-19 w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia pierwszych objawów, jeśli lekarz nie może zidentyfikować alternatywnej etiologii, wówczas osoba ta może wymagać ponownego badania; zaleca się konsultację z ekspertami od chorób zakaźnych lub kontroli zakażeń. Podczas tej oceny można rozważyć izolację na podstawie konsultacji z ekspertem ds. Kontroli zakażeń, zwłaszcza w przypadku wystąpienia objawów w ciągu 14 dni od bliskiego kontaktu z osobą zakażoną.

W przypadku osób, u których nigdy nie wystąpiły objawy, zamiast daty wystąpienia objawów należy podać datę pierwszego pozytywnego testu RT-PCR na RNA SARS-CoV-2.

Rola testów serologicznych

Nie należy przeprowadzać testów serologicznych w celu ustalenia obecności lub braku zakażenia SARS-CoV-2 lub ponownego zakażenia.

Tłumaczenie i redakcja (źródło CDC i WHO): dr med. Paweł Grzesiowski, Prezes Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa