Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie na czele z Prezesem Jackiem Krajewskim odmówił poparcia stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie negatywnej oceny działań Ministra Zdrowia przy jednym głosie przeciwnym Marka Twardowskiego. Jednocześnie informuję, że Lubuskie Porozumienie Zielonogórskie wraz z Prezesem Markiem Twardowskim w pełni popiera nasze stanowisko, za co dziękuję.

Otrzymałem również pismo z Naczelnej Rady Aptekarskiej z informacją, że biorąc pod uwagę całokształt relacji samorządu zawodu farmaceuty z Ministerstwem Zdrowia, nie podjęto decyzji o poparciu wniosku o odwołanie Ministra Zdrowia. W piśmie zadeklarowano gotowość do współpracy w zakresie dążenia do istotnego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto poinformowano, że wszelkie kwestie dotyczące samorządu zawodu farmaceuty, które budzą zastrzeżenia, będą bezpośrednio kierowane do Ministra Zdrowia.

W dniu dzisiejszym Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok wystosowała pismo z wnioskiem o odwołanie Ministra Niedzielskiego, pod którym podpisały się osoby reprezentujące Związki Zawodowe reprezentujące Branżę Ochrony Zdrowia oraz Samorządy Zawodowe Zawodów Medycznych. Pod tym wnioskiem znalazły się również stanowiska podjęte przez każdą z tych organizacji. Przesyłam link do treści wniosku: https://nil.org.pl/aktualnosci/5525-wniosek-do-premiera-rp-o-odwolanie-ministra-zdrowia

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes NRL