Prosimy pamiętać o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, zgodnie z art.49 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich(Dz.U. z 2019 r. poz.965, z 2020 r. poz.1291,2112,2401). Obowiązek informowania i przekazywania danych( potwierdzonych odpowiednimi dokumentami), których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:
-zmiany imion i nazwiska,
-obywatelstwa,
-uzyskania stopnia naukowego,
-uzyskania tytułu naukowego,
-uzyskania tytułu specjalisty,
-uzyskanie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny,
-zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
-zmiany adresu do korespondencji,
-podjęcia wykonywania zawodu,
-zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP,
-przejścia na emeryturę lub rentę