Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do poniższego komunikatu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej o kosztach podwyżek dla polityków, przekazujemy w załączeniu zdumiewającą odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie.

Wynika z niej, że dokonując kontrasygnaty rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Premier RP nie znał jego skutków finansowych. W odpowiedzi czytamy, że Kancelaria nie dysponuje wyliczeniami przewidywanego całkowitego kosztu wzrostu wynagrodzeń wynikającego z ww. rozporządzenia i sugeruje zwrócenie się z pytaniami w tej sprawie do Ministerstwa Finansów.

Przypominamy, że Prezes NRL skierował wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie tylko do Prezesa Rady Ministrów, ale również do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sytuacja jest kuriozalna. Dokonując kontrasygnaty nie oceniono skutków finansowych podwyżek dla polityków. Tymczasem, przy słynnej „podwyżce” dla medyków udało się wyliczyć jej całkowity koszt i ze względu na jego wysokość argumentowano, że budżetu państwa nie stać na więcej.

O odpowiedziach z Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Finansów będziemy informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 4 sierpnia informujemy, że Kancelaria Prezesa

Rady Ministrów nie dysponuje wyliczeniami przewidywanego całkowitego wzrostu wynagrodzeń wynikającym z

rozporządzenia Prezydenta RP z 30 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe. Sugerujemy zwrócenie się z pytaniami w tej sprawie do Ministerstwa Finansów.

Z poważaniem,

BEATA ŻMIJEWSKA

naczelnik Wydziału Obsługi Administracyjnej

i Informacji Publicznej

Centrum Informacyjne Rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW