Lubuski Urząd Wojewódzki przypomina Praktykom Zawodowym Lekarzy i Lekarzy Dentystów o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2023.

OBOWIĄZKOWO sprawozdania sporządzają:

 wszystkie praktyki zawodowe bez względu na kod praktyki oraz niezależnie od posiadania kontraktu z LOW NFZ.

Sprawozdania dotyczące:

 pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (MZ-88),

 specjalistów pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (MZ-89),

 działalności poradni skórno-wenerologicznej (MZ-14),

 działalności jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (MZ-15),

 informacji o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (MZ-24) należy sporządzić również w przypadku udzielania świadczeń tylko komercyjnie.

Terminy, formę przekazania oraz rodzaj sprawozdań określa „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023” - Badanie 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 - Dz.U. z 2022 r., poz. 2453 z późn. zm.).

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/pbssp-2023/

Szczegóły tutajInformacja